OBRAZ V KTOROM ŽIJEME – PRÁCE ŠTUDENTOV …..

OBRAZ V KTOROM ŽIJEME - PRÁCE ŠTUDENTOV ..... BOMBING

OBRAZ, V KTOROM ŽIJEME. PRÁCE ŠTUDENTOV ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV A ODBOROV FOTOGRAFIE REALIZOVANÝCH NA ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH UMELECKÝCH ŠKOLÁCH. Výstava Obraz, v ktorom žijeme je súčasťou Centralizovaného rozvojového projektu Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky Výstava, sympózium a publikácia prác študentov študijných programov a odborov Fotografie realizovaných na českých vysokých umeleckých školách.
Koncepciu celého projektu postavila a financovanie získala Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Výstavný projekt Obraz, v ktorom žijeme predstaví fotografickú tvorbu takmer 70 študentov všetkých českých a slovenských umeleckých škôl, na ktorých sú akreditované programy alebo odbory pre oblasť Fotografie.
Výstava Obraz, v ktorom žijeme predstavuje na jednej strane nutné mapovanie vývoja tvorivých aktivít a metodík kultivácie umeleckého talentu na jednotlivých participujúcich školách. Je rozdelená do šiestich tematických blokov, ktoré reflektujú charakteristiky dnešného spôsobu života zásadne ovplyvneného digitálnymi technológiami. Spoločnosť, často charakterizovaná ako riziková, prináša do našich životov moment zneistenia, nestability. V koncepcii výstavy nás zaujímalo, či sa tieto sociálne princípy premietli i do vizuálnej podoby študentských prác. Mnohé z nich prostredníctvom fotografie diagnostikovali symptómy nestability, či vychýlenia čohokoľvek mimo normál, skúmali inštitucionálne alebo formálne hranice umenia. Mnohým študentom išlo o absolútne spochybnenie už takmer mýtizovanej identity a to prostredníctvom jej nabúrania banalitou, nedôležitosťou, nepodstatnosťou. Ide im tiež skúmanie zmeny nášho vzťahu k prírode, krajine, v rámci ktorej
kladieme seba samých do podivne submisívnej polohy, ďalej o hľadanie strateného času a miesta, ale aj o sledovanie toho, čo sa deje v súradniciach osobného prežívania a jeho konečného a definitívneho zobrazenia na fotografii.
Tematické bloky výstavy – Obrat k prírode, Asymetrická história, čas a miesto; Osobné naratívy; Symptómy nestability; Banalita, realita, identita; Hranice systémov.

Publikácia Obraz, v ktorom žijeme bude premiérovo prezentovaná na otvorení výstavy v Bratislave. Kniha dokumentuje ale aj odborne interpretuje celú výstavu, ale je tiež doplnená o teoretické reflexie odborníkov a rozsiahle obrazové a textové profily zastúpených vysokoškolských pracovísk.
Publikáciu uvedie dekan Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Michal Koleček.

Termín výstavy: 19. 05. 2012 – 17. 06. 2012
Vernisáž: piatok 18.05.2012 o 18.00 hod.
Miesto konania: Dom umenia – Národné osvetové centrum, nám. SNP 12, 812 34 Bratislava

Participujúce školy:
Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Prahe, Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostrave, Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opave, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati v Zlíne, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Prahe, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave.

Vystavujúci umelci:
Nina Bak, Filip Beránek, Lenka Bláhová, Alexandra Borsíková, Slávka Bulíková, Milan Bureš, Lara Clarke – Wardle, Michal Czanderle, Veronika Daňhelová, Dora Dernerová, Alžběta Diringerová, Mariana Drápalová, Jaroslav Dufek, Rune Egenes, Peter Fabo, Barbara Fastrová, Martin Frič, Marcin Grabowiecki, Albert Grondahl, Anna Grzelewska, Anna Gutová & Gabriel Fragner, Miroslav Hašek & Libor Ptáčník, Anna Horčinová, Tomáš Jakubec & Vojtěch Veškrna, Andrea Juneková, Ludmila Kadlecová, Andrea Kantová, Ján Kekeli, Jan Khür, Jáchym Kliment, Vendula Knopová, Václav Kopecký, Petr Košárek, Krzysztof Kowalczyk, Jan Kratochvíla, Adéla Kremplová, Juliana Křížová & Jakub Vlček, Petr Kusýn, Jan Langer, Jan Mahr, Jan Maštera, Kamila Musilová, Šárka Navrátilová, Petr Omelka, Adam Pelc, Štěpán Pech, Johana Pošová, Mark Prethero, Oto Skalický, Jakub Skokan & Martin Tůma, Josef Rabara, Tomek Ratter, Denisa Slavová, Juraj Starovecký, Lucia Stráňaiová, Tatiana Takáčová, Yauheni Tsitko, Magda Veselá, Ladislav Vondrák, Petr Willert, Artur Willmann, Aneta Wójcik, Robin Závodný

Komisár projektu:
Michal Koleček

Kurátorky výstavy:
Vendula Fremlová & Bohunka Koklesová