SOZA RUŠÍ SVOJ TOHTOROČNÝ GALAVEČER, UŠETRENÉ PROSTRIEDKY PRESÚVA NA POMOC SVOJIM ČLENOM

soza 1okt19 1242 1 1

Dozorná rada Slovenského ochranného zväzu autorského pre práva k hudobným dielam (SOZA) na svojom ostatnom zasadnutí rozhodla o zrušení galavečera udeľovania Cien SOZA za rok 2019. Finančné prostriedky pôvodne určené na krytie nákladov s jeho prípravou a realizáciou budú presunuté do Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA na pomoc v náhlej núdzi spôsobenej opatreniami štátnych orgánov na zamedzenie šírenia pandémie koronavírusu COVID19.

Už 2. apríla SOZA vyčlenila prvých 40 000 EUR na pomoc svojim členom, ktorí sa ocitli v náhlej núdzi spôsobenej opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR o zákaze usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej povahy až do odvolania. V priebehu 5 týždňov bola medzi 145 členov SOZA rozdelená a zaslaná na účty celá vyčlenená čiastka pomoci. Vďaka zrušeniu galavečera a takto ušetrenej sume vo výške 20 000 EUR bude môcť SOZA v tomto programe pomoci pokračovať ďalej.

„Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne postupy. Napriek tomu, že Ceny SOZA si už získali pevné miesto a rešpektovanú pozíciu na slovenskej hudobnej scéne, v súčasnej dobe považujeme rýchlu a efektívnu pomoc našim členom za oveľa potrebnejšiu, uviedol predseda predstavenstva SOZA Ľubomír Burgr a dodal: „Ceny SOZA však z tohtoročného kalendára úplne nezmiznú. Tie v štatistických kategóriách za rok 2019 vyhlásime a držiteľom ich odovzdáme či už na pôde SOZA, alebo pri inej vhodnej slávnostnej príležitosti. Nositeľov honorárnych ocenení za roky 2019 a 2020 chceme oceniť na slávnostnom galavečeri v septembri 2021. Pevne veríme, že situácia v tom čase už bude pre kultúru oveľa priaznivejšia ako v súčasnosti.

Ceny SOZA sa vyhlasujú každoročne od roku 1996 v štatistických a honorárnej kategóriách.  Tie prvé vzídu na základe spracovania hlásení používateľov za kalendárny rok, o držiteľoch tých druhých rozhoduje Dozorná rada SOZA.

SLOVENSKÝ OCHRANNÝ ZVÄZ AUTORSKÝ pre práva k hudobným dielam je občianske združenie, zastupujúce viac ako 3 000 domácich a viac ako 3 000 000 zahraničných nositeľov práv – skladateľov, upravovateľov, aranžérov hudby a autorov slovesnej časti diela – textu, libreta, ako aj vydavateľov týchto diel. V súlade s oprávnením Ministerstva kultúry SR v ich mene monitoruje použitie hudobných diel na celom území Slovenskej republiky, realizuje výbery autorských odmien a zároveň pre nich vykonáva administratívny, ekonomický a právny servis. Prostredníctvom Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA už desiaty rok podporuje vyše stovky hudobných projektov na Slovensku a pomáha svojim členom v situáciách núdze.